A legolcsóbb megoldás, legolcsóbb fenntartás!

 

Az egyedi / háztartási szennyvíztisztító kislétesítmény:

Olyan létesítmény (építmény), amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít. Energiát nem igényel!

 

Engedélyezés: 500 m3 / év várható kibocsátás alatt az illetékes jegyzőhöz kell fordulni, tehát jegyzői hatáskör az engedélyezés, amennyiben lakossági, saját célú a szennyvízkibocsátás és szikkasztásra vagy gyökérzónában elszivárogtatásra kerül a tisztított víz.

 

Oldómedence: A szennyvíztisztításra szolgáló műtárgyak egyike, amelynek a feladata az iszap visszatartása, valamint a szerves anyagok aerob fermentációval (mikroorganizmusokban végbemenő anyagcserefolyamat, melynek eredménye a szervesanyag lebomlása) való feltárása.

 

Szikkasztómező: A talaj a benne lejátszódó fizikai, kémiai, biológiai folyamatok eredményeként a vízszennyező anyagokkal szemben szűrőként működik, és a szennyvíz olyan mértékű tisztítását eredményezi, amely semmilyen veszélyt nem jelent a környezetre. Az eljárás lényege a szennyvíz előkezelése/tisztítása, majd az előkezelt/tisztított szennyvíz szikkasztása.

Rövid ismertető:

Energiamentes rendszerek

 

Szennyvíztisztító teljeskörü telepítése, földmunkával, beüzemelve

1. Munkagödör ásása oldómedence számára

2. Munkagödör szintezése, kavicsterítés

3. Oldómedence elhelyezése, rákötések

4. Szikkasztómező ásása munkagéppel

5. Tisztított víz elvezetése szikkasztóhoz

6. Szikkasztómező egy ága kavicsterítéssel

A legolcsóbb megoldás, a legolcsóbb fenntartás!

Szövegdoboz: Zero Energy House - Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft
Budapest, Pécs, Mosonmagyaróvár, Türje
web: www.zeroenergy.hu
e-mail: info@zeroenergy..hu 
Adószám: 14609190-2-20
Szövegdoboz: 2015

Műszaki adatok

A Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium rövidített segédlete! Letöltés  (pdf)

telefon: +36 (30) 920 – 7325 | fax: +36 (72) 742 - 952 | e-mail: info@zeroenergy.hu

Szövegdoboz: Tájékoztató

Magyar

 

Munkaerő

T

Terméke

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

SEGÉDLET

A

KORSZERŰ EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ÉS A

TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZ TISZTÍTÁS

ALKALMAZÁSÁHOZ

Budapest, 2005. december

 

Bevezető

 

A keletkező  szennyvizek ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos igények és az EU települési szennyvízkezelésről szóló irányelvének határidőre való teljesítéséhez rendelkezésre áll a Települési Szennyvizek Ártalommentes Elhelyezése Nemzeti Programját alkotó két, kormányrendelettel elfogadott program:

 

              - a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szerinti Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program (továbbiakban: „A” program), valamint

 

              - a 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti, a közműves szennyvízelvezető  és—tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti                   Megvalósítási Programja (továbbiakban: „B” program).

 

Az „A” és a „B” program együttesen alapozza meg az ország összes települési szennyvizére vonatkozóan a szakszerű kezelés és az ártalommentes elhelyezés ütemezett megvalósítását.

 

A napjainkban megszokott „közcsatorna + ún. mesterséges (nagyüzemi) szennyvíztisztító telep” rendszer környezetbarát alternatíváinak számítanak a következők:

 

              - a közcsatornával ellátott területek természetközeli szennyvíztisztítási módszerei,

              valamint

              - a nem csatornázott területek korszerű  egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményekkel történő  szennyvíz ártalmatlanítási módszerei.

 

A KvVM hosszú idő  óta törekszik a szennyvíztisztítási alternatívák hazai elterjesztésére, mivel ezek sok esetben környezetbarát és költségtakarékos megoldást kínálnak elsősorban a kistelepülések számára, vagy mert a korszerű egyedi szennyvíz-elhelyezés célszerű lehet a nagyobb települések ritkán lakott részein is.

 

A két alternatíva közös jellemzője, hogy a szennyvíz szennyező anyag tartalma mindkét esetben a talaj-víz-növény közegében, elsősorban a természetben megtalálható mikroorganizmusok élettevékenységének köszönhetően bomlik le és a lebomláshoz külső energia bevitelére nincs szükség.

 

A két kategória megkülönböztetését, az eltérő alkalmazási terület, az eltérő kialakítás, méretek és költségek, illetve a szükségesen eltérő  szakmai és jogi szabályozás szempontjai indokolják. Ily módon, illetve a szakmai hagyomány alapján a természetközeli szennyvíztisztítást az „A” programhoz, a korszerű egyedi szennyvíz-elhelyezést pedig a „B” programhoz tartozónak tekintjük.

 

A KvVM álláspontja szerint, a szennyvízelvezelő  rendszerrel (közcsatornával) nem rendelkező  területeken, illetve ahol ezek kiépítése nem gazdaságos, illetve nem jár környezeti előnyökkel, segíteni kell a korszerű egyedi szennyvíztisztítást alkalmazni kívánókat, azaz a szennyvízkezelési „B” program mielőbbi végrehajtását, elsősorban a szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények elterjedése érdekében.

 

1. Az egyedi szennyvízkezelés lehetséges megoldásai

 

1.1 Alapfogalmak

A „B” program szerinti, azaz a közcsatornával gazdaságosan el nem látható területek—települések és településrészek - egyedi szennyvízkezelésének három fő , technológiai- és műszaki szempontból jól elkülöníthető  megoldási lehetősége van:

 

              - a korszerű egyedi szennyvíz-elhelyezés (ún. kislétesítményekkel),

              - a szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazása, valamint

              - a zárt tárolóban való gyűjtés és elszállítás (települési folyékony hulladék).

 

Ezek jogi fogalom-meghatározása a „B” programról szóló kormányrendelet szerint:

 

              „2. § b) egyedi szennyvízkezelés: az egyedi szennyvízkezelésre lehatárolt területeken olyan egyedi szennyvízkezelési létesítmények (építmények) alkalmazása, amelyek 1-25

lakosegyenértéknek (főnek) megfelelő  települési szennyvíz tisztítását és/vagy végső elhelyezését, illetve átmeneti gyűjtését, tárolását szolgálják. Ezek a környezetvédelmi és vízgazdálkodási szempontoktól, illetve a beépítési szokásoktól függően lehetnek: az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és az egyedi zárt szennyvíztárolók. Az egyedi szennyvízkezelési létesítmények (építmények) karbantartása során keletkező  folyadék, iszap és építő anyag hulladékok elszállítását és kezelését külön jogszabály szerint kell végezni.

 

              ba) egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény: olyan létesítmény (építmény), amely a környezeti elemek terhelését csökkentve a települési szennyvizek nem közműves

elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és—tisztítással egyenértékű környezetvédelmet és életminőséget biztosít. Az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény a szennyező anyagok lebontását energia bevitel nélkül végzi. Technológiai elemei: az oldómedence, a kavics/homokszűrő(k), amelyek összességében lehetővé teszik - a földtani közegbe történő  végső  kibocsátás esetén - a növényzet és a talaj él világa számára a tisztított szennyvizek maradék tápanyagtartalmának hasznosítását, vagy a felszíni vizekben történő  ártalommentes

elhelyezést,

 

              bb) egyedi szennyvíztisztító kisberendezés: olyan létesítmény (építmény), amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít. A szennyező anyagok lebontását energia bevitel segítségével végző  egyedi szennyvíztisztító kisberendezésnek biztosítania kell a szennyvizek szennyező anyagtartalmának külön jogszabályban el írt mértékű eltávolítását, akár felszíni víz, akár a földtani közeg a befogadó,

 

              bc) egyedi zárt szennyvíztároló: olyan létesítmény (építmény), amely egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított medencéből áll; a szennyvizek ártalommentes gyűjtésére és a szennyvízből keletkező  települési folyékony hulladék időszakos tárolására szolgál; az ebben gyűjtött települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezése a rendszeres elszállítás, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó külön jogszabályok szerinti további kezelés után biztosított;”

 

1.2 Az egyes megoldási módszerek

 

A fent felsorolt szennyvíz elhelyezési lehetőségek közül hazánkban a bc) szerinti egyedi zárt szennyvíztároló alkalmazásának van hagyománya. Az egy-két évtizedes alkalmazás azonban

számos környezetvédelmi és gazdaságossági problémát hozott a felszínre velük kapcsolatosan. Például a „sörösüveg szindróma”, a szippantó autók illegális ürítése, a hulladékkezelő  és a szennyvíztisztító telepek fogadóképességének korlátozottsága, a lakosság számára megfizethetetlen szállítási terhek jelentkezése, stb.

Emiatt ennek a megoldásnak a jövőbeni támogatása - a szakszerűség feltételeinek biztosítása mellett és csatornázás hiányában – csak olyan helyen indokolt, ahol az egyedi szennyvízelhelyezés

a fokozott vízbázis védelem miatt nem engedhet  meg (pl. a kiemelten érzékenyfelszín alatti vizek területein).

 

A bb) szerinti egyedi szennyvíztisztító kisberendezésnek számítanak azok a világpiacon, így hazánk piacain is nagy számban megtalálható, valójában a nagyüzemi szennyvíztisztítók

kicsinyített másaként kifejlesztett, általában az eleveniszapos biológiai lebontáson alapuló, előregyártott, automatizált kis „zsebtelepek”, amelyek alapvető  tulajdonsága, hogy a

szennyezőanyag lebontást külső  energia bevitel segítségével végzik. Míg a kisebb lakóközösségek, lakóparkok vagy pl. egyedülálló panziók, egészségügyi intézmények esetében alkalmazásuk kimondottan javasolható, a családi házakhoz való telepítésük – a mértékadó szakirodalom szerint – a fejlett országokban sem vált be, ezért elterjedésük – lakossági használatra - hazánkban sem javallott.

 

A kisberendezések családi házak esetében való alkalmazását akadályozza, hogy hosszú távon nehezen biztosítható megfelelően hatékony működésük, elsősorban a hozzáfolyó tisztítandó

szennyvíz nagy arányú mennyiségi és minőségi ingadozása miatt. Ezért nem oldható meg az „eleveniszapos bioreaktor” folyamatos és egyenletes táplálása, egyensúlyban tartása, így a

reaktorban él  baktérium tömeg könnyen kimosódik vagy kipusztul. A tisztítási eredmény elmaradása mellett igen magas a kockázata az energia- és alkatrész-ellátásnak, valamint nem

utolsó sorban a fertőzésveszélynek, illetve a bűzhatásnak.

Piaci áruk mellett a fenntartási költségeik is magasak, mely szintén jelentős akadálya ezért sem javasoltak nagyszámú lakossági ellátásra.

 

Ezzel szemben a ba) szerinti egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények olyan, a fejlett országokban általánosan alkalmazott rendszerek, amelyeknek a szennyvíztisztító és elhelyező

szerepe a talajban lejátszódó biológiai, kémiai és fizikai folyamatokon (az ún. talajbiológiai szűrésen) alapul.

A szennyvízben lévő  szennyezőanyagok lebontása ebben az esetben nem igényel külső energia bevitelt.

A korszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények egy megfelelően tervezett és

kialakított, ún. oldómedencét követ  kavics- és homokszűrő -, vagy épített vízinövényes rendszerből állnak. Egyszerűen – helyszínen, illetve helyi földanyagból vagy részben

előregyártott elemekből - kialakíthatóak és biztonságos üzeműek.

Nemzetközi viszonylatban egyre gyakoribb a wetland-ként való kialakításuk.

Környezetbarát és költségkímélő  megoldások, mind a beruházási-, mind az üzemeltetési költségük alacsony.

A fejlett országokban kifejlesztett és bevált típusok már a hazai piacon is megtalálhatóak, és a minél szélesebb körű lakossági alkalmazásuk érdekében a hathatós központi támogatási

lehetőségek megteremtése folyamatban van.

 

Sajnálatos, hogy ma még a közhasználatban nem megszokott és keveredik az egyedi kislétesítmények, valamint az egyedi kisberendezések szóhasználata, még a szakemberek, illetve a gyártók-forgalmazók körében is.

 

Fokozott figyelem szükséges, hogy ez a kétféle - kialakításában, működésében és nem utolsó sorban tisztítási hatékonyságában, valamint árában igen eltér , de az egyedi, azaz a közcsatorna nélküli szennyvízkezelés fogalomkörébe tartozó - módszer a gyakorlatban is megkülönböztetésre kerüljön.

 

1.2.1. Az egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmények lehetséges elemei

 

Előkezelő kisműtárgyak:

              oldómedence (családi házak esetében)

              olajfogó aknák (éttermek, mosodák, szerviz állomások stb. esetében)

              Imhoff (kétszintes) akna

 

Közbenső szennyvíztisztító egységek, ha szükséges:

              közbenső  homokszűrő

              recirkulációs durvahomokágyas szűrő

              szakaszos üzemű finomhomok szűrő

              szivattyús adagolású sekély árkos homoktöltetű elhelyező  mező

 

Utótisztító és elhelyező egységek:

              elhelyező  mező

              elhelyező  ágy

              (elhelyező  akna)

 

Speciális rendszerek:

              dombos rendszerek

              újrahasznosító teljes recirkulációs rendszer

              szürke vizes rendszerek

 

A rendszer kialakításának lehetséges megoldásai:

              gravitációs átfolyású

              szifonos adagolású

              szivattyús adagolású

 

A rendszer üzemeltetésének lehetséges megoldásai:

              váltakozó üzemmód

              szakaszos üzemmód

 

Összefoglalás

 

A bemutatott egyedi/helyi szennyvízelhelyezési technológiákat hazánknál lényegesen kedvezőbb gazdasági helyzetben lévő , a környezetvédelem terén előttünk járó, fejlett országokban is elterjedten alkalmazzák. Ezeknek az egyszerű technológiáknak az alkalmazási lehetőségét minden esetben érdemes mérlegelni, amennyiben:

 

              az elhelyezendő szennyvíz mennyisége kicsi (kistelepülések és önálló településrészek esetén);

              a helyi adottságok (terepviszonyok, talaj- és talajvíz adottságok, telkek mérete) lehetővé teszik;

              a laksűrűség alacsony, a gyűjtőcsatorna fajlagos építési költsége magas.

 

A hosszú távú elképzelések kidolgozása során azonban nem szabad elfelejtkezni arról, hogy még a megfelelően kezelt szennyvíz is veszélyeztetheti az emberi egészséget és a környezetet. A szennyvíz tisztítása és szakszerű elhelyezése bonyolult biotechnológián alapul, ily módon is kockázatos tevékenység, emiatt a megfelelő  szakértelem nélkülözhetetlen a

előkészítés és tervezés

a megvalósítás

üzemeltetés és üzemellenőrzés

folyamatában egyaránt.

 

A szennyvízkezeléssel kapcsolatos döntések évtizedekre szólnak, így az Önkormányzatok felelőssége óriási, hogy a környezeti biztonság mellett a települések lakói számra hosszú távra szólóan a legkedvezőbb, legkisebb anyagi terhet jelent  megoldást megtalálják.

 

A természetközeli szennyvíztisztítási módszerekkel kapcsolatban megállapítható, hogy nagyszámú, jól működő , nagy nyilvánosságot kapó referenciatelepek hiányában nem várható a széleskörű ismertség, és alkalmazás. A legutóbbi jogszabályi változás eredménye, hogy az alkalmazás egyik legjelentősebb akadályára vonatkozóan, a téli időszakra előírt elfolyó vízminőségi követelményekre jelentős engedményt tett, s ez vélhetően mind a szakmai, mind a beruházói kört elmozdítja a kívánatos irányba.

 

A Minisztérium kérésére 2002-ben a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége vállalta, hogy regisztrációs listát vezet internetes honlapján a szakterületen járatos szakértők és tervezők jelentkezése, illetve elérhetősége érdekében.

 

 

Budapest, 2005. december

Az egyedi rendszerek egyes elemeinek  várható tisztítási eredményei, a szennyező anyagok  koncentrációjában

* plaque forming units– fertőzést képező elemek

** az érték a határérték és a megadott érték között változik

Telepítés országosan:

Szövegdoboz: TELJESKÖRÜ TELEPITÉS FÖLDMUNKÁVAL, ENGEDÉLYEZÉSSEL,  
MOST CSAK 559 900,- FT

SZÁLLITÁS ÉS TELEPITÉS

ORSZÁGOSAN,

MEGRENDELÉSEK FELVÉTELE

(Gyártói szakszerű telepítés 10+2év garanciával)

Azaz, ötszáznyolcvannyolcezer forint + ÁFA (27%)=746 670 ,-Ft

TELJESKÖRÜ BEÉPITÉSSEL, ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSSAL!

 

A megrendelő számára teljes műszaki dokumentációt, illetve 10+2 év garanciát biztosítunk, szerződés szerint!

Érvényes: 2015. ÁPRILIS 30.-IG TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS ESETÉN !

Keresett kifejezések: biológiai szennyvíztisztító, szennyviztisztitó kislétesítmény, oldómedence, szennyvíztisztítók, szennyvízkezelés, szennyvíztisztító árak, szennyvíz

Szövegdoboz: TAVASZI AKCIÓ (2015. ÁPR 30.,ILL. KÉSZLET EREJÉIG)
Ajándék
Horgászcsónak 
+
Engedélyezés

HASZNÁLJA KI TAVASZI AKCIÓNK!

ENGEDÉLYEZÉS

+

 

1 év

10 év

Emésztő

240 000,-

2 400 000,-

Szennyvíztisztító

3000,-

30 000,-

Szennyvíz iszap elszállítása

[ kalkuláció]

4 fős család,  4 x 100 liter napi

vízhasználata esetén

Éves megtakarítás: 237 000*,- Ft / év

*(helyenként változó, megközelítő adat)

 

A szennyvíztisztító kislétesítmény előnyei:

1

A tartály alapanyaga polipropilén, fagy-, sav-, lúgálló.

2

Súlya 100 - 120 kg, így telepítése során darut nem igényel.

3

Évi 1 alkalommal kell üríteni, ~0,8m3 iszap keletkezik (4fő)

4

Mozgó alkatrészt nem tartalmaz, meghibásodása szinte kizárt

5

Sem adalékanyagot, sem villamos energiát nem igényel

6

Nincs csatornadíj, a tisztított víz gyökérzónás öntözésre hasznosítható

Zero Energy House oldómedence

Lakosok száma

[ fő ]

Napi maximális szennyvízhozam

[ m3 ]

Tartály méretei

[ DxH ]

[ m ]

Tartálymagasság fagyhatár toldóval

 [ m ]

Öko-Major01

1 - 3

0,4

1,3 x 1,6

2,1

Öko-Major02

4 - 6

0,75

1,6 x 1,5

2

Öko-Major03

7 - 9

1,1

2 x 1,5

2

Öko-Major04

10 - 15

1,5

2,1 x 1,6

2,1

Öko-City01

16 - 30

3

3,2 x 1,6

2,1

No

Munkafolyamatok megnevezése

1

Helyszínrajzhoz illeszkedő elhelyezési terv, műszaki dokumentációk készítése

2

A szennyvízkezelő kiépítéséhez szükséges mennyiségű osztályozott zúzott kő/kavics helyszínre szállítása, az anyag mozgatása a kijelölt építési területen ( 4 - 6m3)

3

Az egyedi szennyvízkezelő rendszer alkotóelemeinek, helyszínre szállítása (bővített oldómedence, drain cső, geotextília, szikkasztó alagút, KG PVC cső, kiegészítő idomok, toldóelem, stb.)

4

Kézi földmunka, szennyvízcsatorna feltárása kézi erővel (esetenként több)

5

Földkiemelés munkagéppel és kézi erővel, - szennyvíztisztító tartály, szikkasztó, illetve minden egyéb a rendszer kiegészítőinek elhelyezése céljából - a föld deponálásával magánterületen

6

A rendszernek megfelelő zúzott kő/kavics terítés kialakítása, az anyag megfelelő tömörítésével (4 - 6m3)

7

Szennyvízkezelő rendszer összetevőinek szakszerű elhelyezése

8

Szennyvízcsövek szakszerű bekötése szennyvízkezelő rendszerbe, esetenként akár több (a tétel mindennemű szükséges kiegészítő idom árát tartalmazza)

9

Föld visszatöltése telepítési előírások szerint, az anyag megfelelő tömörítésével

10

A visszadolgozás után fennmaradó földmennyiség helyszíni eldolgozása munkagéppel, karolási távolságon belül (Szikkasztó feletti földtakarás „bakhátas” formában, egyéni igény esetén a talaj síkjával egyezően), munkaterület takarítása

Paraméter

Nyers szennyvíz

Oldómedence elfolyó vize

Az elhelyező árok feneke alatt 30 mérterrel

A szivárogtató árok feneke alatt 90 méterrel

A szakaszos üzemű homokszerű elfolyó vize

A recirkulációs durvahomok töltetű szűrő elfolyó vize

Szerves anyag (BIO5)           mg/l

210-530

140-200

0

0

<10

<15

Lebegőanyag (LA)          mg/l

237-600

50-90

0

0

<10

<15

Összes nitrogén (TKN)            mg/l

35-80

25-60

-

-

 

 

Ammónia(NH3-NH4+)           mg/l

7-40

20-60

20**

-

<0.5

<0.5

Nitrát (NO3)  mg/l

<1

<1

40**

40**

25

25

Összes foszfor (Ptot)   mg/l

10-27

10-30

10**

1**

102-104

 

Fertőző baktérum (Fecal coli) MPN/100 ml

106-1010

103-1016

0-102

0

102-104

102-104

Vírusok PFU/ml*

ismeretlen

105-107

0-103

0

n.a.

n.a.

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

30 / 920 - 7325

DUNÁNTÚL + BALATON

30 / 422 - 2681

ÉSZAK MAGYARORSZÁG

30 / 220- 7925

ALFÖLD ÉS TISZA TÓ

30 / 338—2940

E-MAIL

INFO@ZEROENERGY.HU

Napi vízfogyasztás

( 5 fő )

Min. oldómedence

szükséglet

Elhelyezendő oldómedence

Szikkasztó mező méret

Anyag

Munkadíj

Helyszíni kiszállás

Nettó

Anyag + Díj

5x100 liter =

0,5 m3

Min.: 3m3

5 nap x 0,5 m3

~3 m3

~ 30 m2

375 000

178 000

35 000

589 900,-

HELYETT, 559 900,-

TARTÁLYOK

SZENNYVIZTISZTITÓK

MEDENCÉK

Eső-, szennyvízgyűjtő, tároló tartályok gyártása, szállítása, telepítése

Házi szennyvíztisztító szakszerű telepítése országosan

Kör és téglalap medencék gyártása, elhelyezése

 NAPELEMEK

 SZÉLTURBINA

 NAPKOLLEKTOR

 

 Napelem rendszerek elhelyezése hálózatba történő visszatáplálással.

 Szélturbina rendszerek elhelyezése, hálózatba történő visszatáplálással

 Napkollektor rendszer (használati melegvíz és fűtésrásegítés)

BAZALT KOCKAKŐ, LAPKŐ

 TÜZIVIZ TARTÁLYOK

 PASSZIVHÁZAK

 

 

 Bazlat kiskocka, lapkő gyártása, szállítása, elhelyezése

 Tűzivíz tartályok gyártása, szállítása, telepítése, tervezése

 Passzívházak építése